Tamara Hubeny-Lučev

Cilj i namjera cjelokupnog odgojno-obrazovnog sustava je zadovoljiti raznovrsne potrebe i interese djece i njihovih roditelja. U ranoj i predškolskoj dobi se zalažemo za stvaranje poticajnog okruženja u kome će sva, pa tako i potencijalno darovita djeca biti podržana u izražavanju individualnih interesa i razvoju svojih potencijala.